Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

iaipt
iaipt
iaipt
iaipt
8933 5144 500
Reposted frommonikje monikje
iaipt
iaipt
iaipt
iaipt
iaipt
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
iaipt
iaipt
iaipt
0793 393a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
iaipt
iaipt
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje, plany, szacunek do swojego ciała. Kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granice wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie, zamiast bycie na drugim planie. Bo ona wie ile jest warta. 
Reposted fromdreams96 dreams96
iaipt
8479 ca25 500
Reposted fromkjuik kjuik
iaipt
1448 eea1
puggy
Reposted fromapatia apatia
iaipt
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted fromlouse louse
iaipt
iaipt
iaipt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl